News Update

News in Asia


News Update

Archives by category

เปิดร่างกฎหมายเอสเอ็มอีปรับโครงสร้างบอร์ดใหม่เสริมแกร่ง

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. และคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ร่วมจัดงานสัมมนาหัวข้อ “รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….”


December 19, 2017, Social News