News Update

News in Asia


News Update

เปิดร่างกฎหมายเอสเอ็มอีปรับโครงสร้างบอร์ดใหม่เสริมแกร่ง

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. และคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ร่วมจัดงานสัมมนาหัวข้อ “รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….”

เพื่อปรับปรุงกฎหมาย สสว.ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ดียิ่งขึ้น จึงเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการเอสเอ็มอีร่วมแสดงความคิดเห็นร่างกฎหมายดังกล่าว

ปัจจุบันผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยมีจำนวน 3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 99.7 ของจำนวนผู้ประกอบการทั้งประเทศและกลุ่มเอสเอ็มอีมีการจ้างงานเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจเกือบ 12 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 78.5ของการจ้างงานทั้งประเทศ ประกอบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของเอสเอ็มอี (GDP SME) ขยับเป็นร้อยละ 42.6 ของ GDP ประเทศ คิดเป็นมูลค่า 1.62 ล้านล้านบาท แสดงให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของ เอสเอ็มอีต่อภาวะเศรษฐกิจไทย

นายสุวรรณชัย กล่าวว่า การปรับปรุงกฎหมายมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือเอสเอ็มอี ถือเป็นกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก โดยผ่านกลไกของภาครัฐ ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (บอร์ดส่งเสริม) และคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (บอร์ดบริหาร) จะมีโครงสร้างใหม่ที่มีหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวข้องเอสเอ็มอีเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น อาทิ การเพิ่มตำแหน่งผู้ว่าฯ ธปท. มองว่าเป็นองค์กรบทบาทสำคัญพิจารณาข้อมูลภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะเรื่องการเงิน การคลังของประเทศ จึงช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมมากขึ้น นอกจากนี้ เพิ่มอำนาจให้บอร์ด สสว.เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำงบประมาณด้านเอสเอ็มอีบูรณาการร่วมกันให้ไปในทิศทางเดียว เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนเอสเอ็มอีไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน เช่นเดียวกับการเพิ่มหน้าที่ สสว.ให้ประสานงานกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี เพื่อเสริมความแข็งแกร่งเอสเอ็มอีไทยควบคู่ไปด้วย.-สำนักข่าวไทย


Comments are closed.